Untitled Document
Untitled Document

Homepage Vision Contact
Good Evening,
Friday 12th of July 2024 07:16:24 PM
Untitled Document
Goal
Audience
Administration POIMA Netherlands
Administration POIMA Congo
Partners
Projects
projectsNL
Pictures
Sponsors
Untitled Document

Bestuur ’’Wie doet wat?’’

=== Alle Belangrijkste bestuurtaken op een rijtje===

Voorzitter :
1. Leiden van de bestuurvergadering
2. In overleg met de secretaris het opstellen van de agenda voor bestuurvergadering
3. Het leiden van de medewerkervergadering
4. Het toezien op de uitvoering van bestuursbesluiten
5. In spoedeisende zaken besluiten nemen na overleg met één of meerdere bestuursleden

Penningmeester :
1. Bijhouden van de bankrekening en het kasgeld
2. Controle van de kasboeken van de werkgroepen
3. Betalen van de ontvangen nota’s
4. Opstellen van een financieel jaarverslag
5. Aanvragen van voorschotten aan werkgroepen
6. Verstrekken van voorschotten aan werkgroepen
7. Alle verder financiële zaken betreffende de organisatie

Beheer :
1. Zalenverdeling
2. Zalenbespreking(+ zalenverhuur aan derden)
3. Inkoop etenswaren en diverse warme en koude dranken
4. Klaarmaken wisselgeld
5. Bijhouden kasboek
6. Zorg dragen voor schoonmaak van het gebouw
7. Bijhouden activiteiten rooster
8. Bijhouden rooster bardiensten
9. Het startklaar maken van de werkweek (barmedewerker kan zo beginnen met de bardiensten)
10. Zorgen dragen voor het interieur en de reparatie daarvan
11. Het handhaven van de sfeer en gezelligheid in het gebouw
12. Het zorg dragen van bardiensten bij gesprek of afwezigheid van barmedewerkers
13. Begeleiding van de schoonmaakploeg en overleg wanneer nodig
14. Uitbetalen schoonmaakploeg
15. Inwerken van nieuwe barmedewerkers (uitleg over het verwissel van de fusten en de daarbij behorende problemen, en over het klaarmaken van etenswaren)
16. Wekelijks beheerderoverleg (B.C zaken bespreken)
17. Voorzitten van vergaderingen
18. Schrijven en uitwerken van notulen(notulen altijd naar secretariaat en coördinator)
19. Aanspreekpunt voor gebreken in het gebouw
20. Aanspreekpunt voor gebrek in het gebouw
21. Benaderen van onderhoudsmonteurs bij gebrek
22. Beheer sleutels
23. Acuut zorg dragen voor kleine reparaties
24. Het uitzoeken en aanschaffen van het eindejaarpresentje

Coördinator werkgroepen:
1. Constateren van problemen binnen werkgroepen
2. Constateren van het niet goed functioneren van werkgroepen of werkgroepleden en dit binnen het bestuur bespreken
3. Bijwonen van vergaderingen wanneer dat nodig is
4. Vragen en problemen van werkgroepen
5. Vraagbaak en aanspreek punt voor werkgroepen
6. Namens het bestuur er op toezien dat functies naar behoren worden ingevuld
7. Het ontvangen en het lezen van de door de werkgroepen aangeboden notulen
8. Het bestuur op de hoogte houden van het reilen en zijlen van de werkgroepen
9. Het oplossen van problemen tussen medewerkers of binnen werkgroepen,zonodig in overleg
10. Met het bestuur
11. Aanspreekpunt bij problemen in het algemeen
12. Voorstellen van nieuwe vrijwilligers aan de betreffende werkgroep
13. Stagebegeleiding

Secretariaat :
1. Verwerken van alle in een uitgaande post
2. Bijhouden van het medewerkersbestand
3. Bijhouden van administratie materialen
4. Schrijven en uitwerken van de notulen van bestuursvergaderingen
5. Zorgdragen dat de statuten en de huishouden reglementen worden nageleefd
6. Contacten gemeente - wijkorganisatie
7. Uitschrijven van vergaderingen
8. Verzorgen van uitgenodigingen boor bijzondere door het bestuur verzorgde activiteiten zoals de medewerkervergadering
9. Bijhouden van het actief

2e secretaris :
1. Het vervangen van alle taken van de voorzitter bij diens afwezigheid

Algemeen lid :
Een algemeen lid is een bestuurslid zonder vooraf bepaalde functieomschrijving. Kan daardoor zijn of haar aandacht richten op een willekeurig project dat hen interesseert, bijvoorbeeld het verwezenlijken van een nieuwe loods of het winnen van een rechtszaak.Directors ''Who does what?''

=== All the main administrative tasks on a list ===

Chairman:
1. Cause of Board Meeting
2. In consultation with the Secretary to prepare the agenda for board meeting
3. The result of the employee meeting
4. Monitoring the implementation of board decisions
5. In urgent cases decisions after consultation with one or more board members

Treasurer:
1. Keeping the bank account and cash
2. Control of the ledgers of the working groups
3. Paying the bills received
4. Prepare an annual financial report
5. Applications of advances in working groups
6. Advance payments to working
7. Any further financial matters concerning the organization

Management:
1. Rooms Division
2. Discussion rooms (+ rooms leased to third parties)
3. Purchasing food and various hot and cold beverages
4. Prepare change
5. Keeping cash
6. Ensure cleaning of the building
7. Keeping schedule of activities
8. Tracking grid services Bardi
9. The starting preparation of the working week (barmedewerker can usher in the Bardi services)
10. Caring for the interior and repair them
11. Maintaining the atmosphere and cosiness in the building
12. The care of Bardi services for voice, absence barmedewerkers
13. Supervision of the cleaning crew and consultation when needed
14. Cash cleaning crew
15. Training new barmedewerkers (explanation of the interchangeable barrels and associated problems, and preparing food)
16. Weekly consultation manager (B.C discuss issues)
17. Chairing meetings
18. Writing and drafting of minutes (minutes always secretariat and coordinator)
19. Contact for defects in the building
20. Point for failure in the building
21. Accessing service technicians in the absence
22. Key Management
23. Acute care of minor repairs
24. Seeking out and buy the Christmas gift

Working Groups Coordinator:
1. Detecting problems within workgroups
2. Detecting the failure of groups or group members and within the Board discuss
3. Attend meetings when necessary
4. Questions and problems of working
5. Source of information and focal point for working
6. On behalf of the Board to ensure that it functions properly completed
7. Receiving and reading the minutes provided by the working groups
8. The Board to keep abreast of the ins and sails of the working groups
9. Solving problems between employees or within groups, if necessary in consultation
10. With the board
11. Contact problems in general
12. Proposals for new volunteers to the Working Group on
13. Mentoring

Secretariaat:
1. Processing all outgoing mail in a
2. Keeping the workforce
3. Keeping records of materials
4. Writing and drafting the minutes of board meetings
5. Ensure that the statutes and regulations are complied with household
6. Contacts municipality - neighborhood organization
7. Organize meetings
8. Providing expressed need special drill organized by the government cared activities such as the employee meeting
9. Keeping active

2nd Secretary:
1. Replacing all the duties of the President in his absence

General member:
A general member is a board member with no predetermined job. Can therefore his or her attention to any project that interests them, such as achieving a new warehouse or winning a lawsuit.

Gouvernance''Qui fait quoi?''

=== Toutes les principales tâches d'administration sur une liste ===
telles sont les taches specifies dans les statuts ont été rédigés

Président:
1. Cause de la réunion du conseil
2. En consultation avec le Secrétaire d'établir l'ordre du jour pour réunion du conseil
3. Le résultat de la réunion d'employés
4. Suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil
5. En cas d'urgence décisions après consultation avec les membres du conseil un ou plusieurs

2e vice president
1. Remplacement de toutes les fonction du president en son absence

Trésorier:
1. Garder le compte bancaire et de trésorerie
2. Le contrôle des registres des groupes de travail
3. Payer les factures reçues
4. Préparer un rapport financier annuel
5. Les demandes d'avances en groupes de travail
6. Les paiements anticipés de travailler
7. Toutes autres questions financières relatives à l'organisation paiements anticipés de travailler

Gestion:
1. Chambres Division
2. chambres de discussion (chambres louées à des tiers)
3. l'achat de vivres et de diverses boissons chaudes et froides
4. Préparer le changement
5. Tenue de trésorerie
6. Assurer un nettoyage de l'immeuble
7. Garder le calendrier des activités
8. services de grille de suivi des Bardi
9. La préparation de la semaine de travail (barmedewerker peut ouvrir la voie à des services de Bardi)
10. Prendre soin de l'intérieur et les réparer
11. Le maintien de l'atmosphère et le confort dans le bâtiment
12. La prise en charge des services de Bardi pour la voix, barmedewerkers absence
13. Supervision de l'équipe de nettoyage et de consultation en cas de besoin
14. Cash équipe de nettoyage
15. Formation barmedewerkers nouvelles (explication des canons interchangeables et des problèmes connexes, et la préparation des aliments)
16. gestionnaire de consultation hebdomadaire (av. J.-C. discuter de questions)
17. La présidence des réunions
18. Rédaction et la rédaction du procès-verbal (procès-verbal toujours secrétariat et coordonnateur)
19. Contact pour les défauts dans le bâtiment
20. L'absence de contact pour le bâtiment
21. Accès aux techniciens de service en l'absence
22. Gestion des clés
23. soins de courte durée des réparations mineures
24. Rechercher et acheter le cadeau de Noël

Groupes de travail Coordinateur:
1. Détection des problèmes au sein de groupes de travail
2. Détection de la défaillance des groupes ou des membres du groupe et au sein du Conseil de discuter
3. Assister à des réunions si nécessaire
4. Questions et problèmes liés au travail
5. Source d'informations et de point focal pour le travail
6.Au nom du conseil d'administration pour s'assurer qu'il fonctionne correctement rempli
7. Réception et lecture des procès-verbaux prévus par les groupes de travail
8. La Commission a informé les tenants et les voiles des groupes de travail
10. Avec le conseil
11. problèmes de contact en général
12. Les propositions de nouveaux bénévoles pour le groupe de travail sur
13. Mentorat

Secrétariat:
1. Traitement tous les messages sortants dans un
2. Une main-d'oeuvre
3. Tenue de registres des matériaux
4. Rédaction et la rédaction du procès-verbal des réunions du conseil
5. Veiller à ce que les statuts et les règlements sont respectés des ménages
6. municipalité Contacts - organisation de quartier
7. Organiser des réunions
8. Fournir des besoins exprimés par forage spéciaux organisés par le gouvernement se souciait des activités telles que la réunion d'employés
9. Rester actif

2e secrétaire:
1. Remplacement de toutes les fonctions du secretaire en son absence

Membre général:

 
Untitled Document
© Copyright 2010 Alle rechten voor behouden Stichting POIMA I webdesign: wwww.webdrukdesign.nl